Przetwarzaj dane zgodnie z przepisami

Ochrona danych osobowych

 • Czy dane osobowe w Państwa firmie są dobrze zabezpieczone?
 • Czy systemy informatyczne, w których przetwarzane są dane osobowe w Państwa firmie są odpowiednio zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich?
 • Czy zabezpieczenia danych osobowych w Państwa firmie spełniają wymogi określone przepisami prawa?
 • Czy w Państwa firmie została wdrożona dokumentacja ochrony danych osobowych wymagana przepisami prawa?
 • Czy dane osobowe w Państwa firmie są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa?
 • Czy w Państwa firmie został powołany Administrator Bezpieczeństwa Informacji oraz Administrator Systemu Informatycznego?
 • Czy zbiory danych osobowych w Państwa firmie zostały zgłoszone do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO) ?

Wiedza dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych w przedsiębiorstwie jest niezbędna do spełnienia wymagań ustawowych, a prawidłowo przygotowana dokumentacja i rejestracja zbiorów danych w GIODO jest gwarancją, że przedsiębiorstwo bez problemu przejdzie każdą kontrolę. Jeżeli Twoje przedsiębiorstwo nie spełniło jeszcze wymogów narzuconych przez ustawodawcę, zalecamy wdrożenie procedur ochrony danych osobowych oraz przygotowanie obowiązkowej dokumentacji w Twojej firmie.

Wytyczne opisane przepisami krajowymi i międzynarodowymi określają w jaki sposób przedsiębiorstwo lub organizacja obowiązane jest przetwarzać pozyskane dane, nie naruszając prywatności osób których dane dotyczą. Przepisy zawierają się w dokumentach:

 • Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych,
 • Europejska Konwencja Praw Człowieka Konwencja Nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych,
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (art. 47, art. 51),
 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j.: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.